Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de E-zie applicatie ("E-zie"). Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van E-zie, wordt u vriendelijk verzocht deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring  aandachtig te lezen.

 

Door uw gebruik van de E-zie applicatie, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van E-zie.

 

De E-zie applicatie wordt uitgebaat door DigitalHQ, een bv, ingeschreven onder het 0694.926.608 ("DigitalHQ").

 

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u ons contacteren via [e-mailadres].

 

 

Doel en inhoud van de E-zie applicatie

De E-zie applicatie heeft tot doel de dienstverlening in DigitalHQ te vergemakkelijken en overzichtelijk te maken. Een integratie van alle relevante diensten en informatie van een bepaalde gebruiker in één applicatie komt alle betrokken actoren (zijnde de werkgevers/klanten, de werknemers, derden en het personeel) bij het gebruik van DigitalHQ ten goede. 

 

Gebruik van de E-zie applicatie

Het gebruik van de E-zie applicatie is gratis.

 

U mag de inhoud op de E-zie applicatie slechts gebruiken voor de door DigitalHQ toegestane doeleinden. Ieder ander gebruik, openbaar maken en/of verveelvoudigen van de op de E-zie aangeboden informatie en gegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DigitalHQ is verboden en vormt een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, en enige andere wettelijke bepalingen dienaangaande.

 

Volgende vormen van gebruik van de E-zie applicatie  zijn - onder andere - verboden:

 

-        Het gebruik met commercieel oogmerk ten voordele van derden, behoudens wanneer hiertoe schriftelijke goedkeuring werd bekomen vanwege DigitalHQ;

-        Het gebruik voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen;

-        Het weergeven van de op de E-zie applicatie verschafte informatie op een andere wijze dan dat deze door DigitalHQ aan u beschikbaar wordt gesteld. U mag de informatie niet bewerken, meedelen aan het publiek of op enige manier exploiteren, noch anderen daarbij helpen als tussenpersoon of anderszins, behoudens wanneer hiertoe schriftelijke goedkeuring werd bekomen vanwege DigitalHQ;

-        U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DigitalHQ materiaal van de E-zie applicatie te "spiegelen" op een andere server of applicatie. Het gebruik van de inhoud op enige andere applicatie of in een computernetwerkomgeving met welk oogmerk dan ook, is verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van DigitalHQ;

-        Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de E-zie applicatie te verkrijgen ("screen scraping") is verboden. E-zie behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van dit verbod;

-        De E-zie applicatie  zo gebruiken dat deze wordt aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld door het uploaden/opladen van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door het omzeilen van technische beschermings- en beveiligingsmaatregelen die o.a. de integriteit en de vertrouwelijkheid van de op de E-zie applicatie aangeboden gegevens moeten beschermen.

 

Afwijzing garanties en beperking aansprakelijkheid

De E-zie applicatie wordt u aangeboden in de staat dat deze zich bevindt ("as is"). DigitalHQ garandeert niet dat de E-zie applicatie te allen tijde beschikbaar zal zijn en garandeert niet dat de applicatie te allen tijde zal werken naar behoren, conform uw verwachtingen of zonder fouten. Indien een probleem optreedt, kan u dit melden via de manier zoals hieronder aangeduid (zie artikel 7). DigitalHQ garandeert echter niet dat alle gemelde fouten zullen worden opgelost.

 

DigitalHQ heeft te allen tijde het recht om de E-zie applicatie geheel of gedeeltelijk of de functionaliteiten van de applicatie aan te passen of om functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen. Het gebruik van de applicatie na dergelijke aanpassing, toevoeging of verwijdering zal steeds onderhevig zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

U begrijpt en gaat er mee akkoord dat, behoudens voor de gevallen waarin de wet niet toelaat om aansprakelijkheid uit te sluiten, DigitalHQ in geen geval en onder geen enkele omstandigheid (ongeacht de zwaarwichtigheid van de fout) op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirect schade, onder meer, schade als gevolg van gederfde winst, verlies van gegevens, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking, verlies van zakelijke mogelijkheden, of enige andere commerciële schade die of verlies dat voortvloeit uit (i) uw gebruik van de applicatie of de onmogelijkheid om de applicatie te gebruiken, (ii) eventuele wijzigingen aan de applicatie of de stopzetting van de applicatie, (iii) de verwijdering, de beschadiging of het mislukken van de opslag van inhoud en andere gegevens die worden bijgehouden of verzonden door het gebruik van de applicatie of (iv) overmacht.

 

U gaat ermee akkoord DigitalHQ integraal schadeloos te stellen en te vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke (buiten)gerechtelijke en administratieve kosten, die voortvloeien uit of in verband staan met het schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 

Accounts

Om gebruik te maken van de E-zie applicatie als winkelier dient u eerst een account aan te maken. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord. U verbindt er zich toe om uw gebruikersnaam en paswoord niet door te geven aan enige derde. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat DigitalHQ niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik van de applicatie door middel van het gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord.

 

U stemt ermee in om bij het registratieproces waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie op te geven. U verklaart dat u zich niet zult uitgeven voor een andere persoon, groep of entiteit, of een verkeerde voorstelling van zaken zult geven met betrekking tot uw identiteit of uw relatie tot een andere persoon, groep of entiteit, en geen gebruikersnaam van iemand anders zult gebruiken noch diens wachtwoord, noch andere accountgegevens, noch de naam van een andere persoon, diens beeltenis of foto en dat u evenmin misbruik zult maken van enige gelijkenis met een andere persoon. U verklaart bovendien dat u ons (zie artikel 7) onmiddellijk op de hoogte zult brengen van onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van welke andere vorm van inbreuk dan ook op de beveiliging, waarmee u wordt geconfronteerd en die betrekking heeft op de E-zie applicatie.

 

U mag de E-zie applicatie niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, waaronder tevens wordt verstaan enige activiteit die schade berokkent aan de werking van de applicatie of die het gebruik van de applicatie verstoort of enige handeling die de naam en/of reputatie van DigitalHQ of diens verbonden vennootschappen kan aantasten (zoals niet beperkend opgesomd onder artikel 3). U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die zich via uw account voordoen.

 

DigitalHQ zal gerechtigd zijn zonder waarschuwing uw account op te zeggen in het geval van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden of in het geval van enig misbruik van de E-zie applicatie.

 

 

Intellectuele eigendom

DigitalHQ behoudt alle intellectuele eigendomsrechten in en op de E-zie applicatie. Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de applicatie of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van DigitalHQ.

 

 

Communicatie

Wanneer u ons wenst te contacteren, kan u ons een e-mail sturen naar info@digitalhq.eu. We zullen de ontvangst van uw bericht per e-mail bevestigen.

 

 

Wijzigingen

DigitalHQ behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De laatste versie is steeds beschikbaar op de E-zie applicatie. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 30/03/2021.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

 

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.